Uređenje školskog dvorišta

U prvoj sedmici mjeseca novembra započeti su radovi na uređenju dvorišta naše škole, orezivanju žive ograde i postojećih stabala, te pripreme tla za nove travnjake.
Radove realizuje KJKP “Park”, a na osnovu sporazuma sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.
Projekat, osim što je namijenjen djeci i poboljšanju uslova za njihov boravak u prostoru škola i vrtića, ima za cilj i zaštitu djece od buke, prašine kao i poboljšanje kvaliteta zraka na mikrolokacijama te obezbjeđivanje prirodnog i ekološki prihvatljivog ambijenta za učenike 37 škola i vrtića u Kantonu Sarajevo.

FOTOGRAFIJE UREĐENJA DVORIŠTA

.

.