Vijeće roditelja

 • Vijeće roditelja čine javno izabrani predstavnici odjeljenja- jedan roditelj iz svakog odjeljenja, ukupno 18. Formira se na prvoj konstituirajućoj sjednici na početku školske godine kada se bira i predsjednik Vijeća roditelja, te zamjenik predsednika Vijeća roditelja i zapisničar. 
 • Predsjednik: Almir Jahić
  Zamjenik predsjednika: Sead Gudić
  Zapisničar: Džemal Tinjak
 • Članovi vijeća roditelja:
  Red.br.RazredIme i prezime
  1.        I-1Hermina Ćeranić
  2.        I-2Dženita Šlaki
  3.        II-1Džemal Tinjak
  4.        II-2Lamija Kahvedžić
  5.        III-1 Samira Kovač Selmani
  6.        III-2Adela Idrizović
  7.        IV-1Džejna Hurić
  8.        IV-2Nihad Šahović
  9.        V-1Almir Jahić
  10.    V-2Adis Gackić
  11.    VI-1Mirela Šehić Ajdinović
  12.    VI-2Sead Gudić
  13.    VII-1Samira Slatina
  14.    VII-2Alina Trkulja
  15.    VIII-1Edita Zoronjić
  16.    VIII-2Eldina Čaušević
  17.    IX-1Aida Kadrija
  18.    IX-2Nirmela Imamović
 • Vijeće roditelja škole predstavlja, dakle, asocijaciju u kojoj su delegirani roditelji, predstavnici svih odjeljenja. Ono raspravlja i pomaže u rješavanju svih bitnih pitanja iz života i rada škole i svojim radom predstavlja najvažniju sponu roditelja i škole. Kroz svoje oblike rada i saradnju sa roditeljima pomaže u rješavanju odgojno-obrazovnih problema i to:
  • promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici;
  • prezentiranje stavova roditelja učenika Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani;
  • podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole;
  • obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresirane strane;
  • učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi;
  • razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice;
  • poboljšanje uvjeta rada škole;
  • druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.
 • Roditelji mogu za komunikaciju koristiti sandučić i zidni pano za roditelje, koji se nalaze kod ulaza u školu.