Eksterna matura

 • Cilj mature je eksterna provjera i vrednovanje znanja, vještina i sposobnosti koje su učenici stekli tokom devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, a na osnovu nastavnih planova i programa.
 • Pitanja iz sva tri obavezna predmeta obuhvataju nastavno gradivo osnovne škole, uz napomenu da nastavno gradivo u završnim razredima osnovne škole predstavlja sublimaciju cjelokupnog gradiva devetogodišnje osnovne škole.
 • Svi učenici 9. razreda osnovne škole će polagati maturu iz tri obavezna predmeta:
  • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,
  • Matematika,
  • prvi strani jezik (Engleski, Njemački, Francuski ili Arapski jezik).
 • Matura se polaže u skladu sa opštim ciljevima i predmetnim ispitnim katalozima koji se objavljuju na internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade www.mon.ks.gov.ba , najkasnije tri mjeseca prije održavanja mature.
  Katalozi pitanja iz svih predmeta će obuhvatiti nastavno gradivo osnovne škole, ali ističemo da pitanja koja se nalaze u spomenutim katalozima neće biti i pitanja na eksternoj maturi, odnosno formulisaće se nova pitanja za polaganje eksterne mature.
 • Sve detalje, informacije, kao i kataloge pitanja u vezi eksterne mature možete naći na web stranici:
  https://mon.ks.gov.ba/sektori/pos/eksterna-matura