Vaša prava i obaveze


Doveli ste svoje dijete u školu…
Da li Vaša obaveza time završava?

Na koji način Zakon definira ulogu roditelja?
Zakon navodi da roditelji imaju pravo i obavezu da:

 • budu redovno informirani, konsultovani i da prate napredak u obrazovanju svoje djece;
 • vrednuju školsko osoblje;
 • učestvuju u donošenju odluka o pitanjima značajnim za rad škole i funkcionisanje obrazovnog sistema uopće.

RODITELJI, upoznajte se sa svojim dužnostima!
Na koji način se roditelji mogu uključiti?

 • Komunikacija s nastavnicima i školom Vašeg djeteta je od ključnog značaja za Vašu ulogu roditelja. Od jednakog značaja je i komunikacija s drugim roditeljima.

Da li znate kako su organizirani roditelji u našoj školi?

 • Roditelji učenika imaju pravo osnovati Vijeće roditelja čije članove oni sami biraju, a škola ima obavezu da im u tome pomaže.

Šta je Vijeće roditelja?
Vijeće roditelja:

 • iznosi stavove roditelja učenika Školskom odboru i upravi škole;
 • podstiče angažman roditelja u radu škole;
 • kandiduje i bira predstavnike roditelja u Školski odbor;
 • učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi.

RODITELJI, upoznajte se sa prednostima svoga učešća!
Decenije istraživanja pokazuju da, kada se roditelji uključe, djeca:

 • imaju bolje ocjene i veću prolaznost;
 • više prisustvuju nastavi;
 • imaju više motivacije i samopouzdanja;
 • manje posežu za drogama i alkoholom.

Ključ je u partnerstvu, konsultiranju i učešću. Vi sami ne možete mnogo učiniti, a isto tako ni naša škola ne bi trebala biti prepuštena sama sebi.
Roditelji u BiH doprinose promjenama. Širom BiH brojni su primjeri roditelja koji ostvaruju svoja prava i izvršavaju svoje dužnosti. Time oni pomažu poboljšanju uvjeta škole i njihove zajednice.
Roditelji su doprinijeli:

 • poboljšanju školskih uvjeta i obnovi učionica i drugih školskih prostorija;
 • pronalaženju donacija za školu;
 • uređenju škole i školskog dvorišta;
 • poboljšanju sigurnosti u okolini škole (postavljajući saobraćajne znakove i ograde, bojeći pješačke prijelaze, održavajući obuku o sigurnosti u saobraćaju);
 • predavanja o štetnom utjecaju droga, alkohola i cigareta;
 • u organiziranju vanškolskih aktivnosti za djecu (zabava, sportskih takmičenja i takmičenja u znanju);
 • informiranju učenika o različitim zanimanjima u sklopu procesa profesionalne orijentacije.

BUDITE I SAMI PROMJENA KOJU ŽELITE VIDJETI !!!