Vijeće učenika

Vijeće učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole i njegov uspjeh ovisi o dobrom i pravovremenom informiranju. Čini ga po jedan učenik iz svakog odjeljenja škole od IV-IX razreda.
I ove godine su, u okviru odjeljenskih zajednica, prezentirani ciljevi, zadaci i uloga Vijeća učenika. Koordiniranje Vijeća učenika  za ovu školsku godinu će realizirati Stručna služba škole, mandat traje godinu dana, a formirano je na osnovu prijedloga učenika.

Predsjednik: Dalila Slatina
Zamjenik predsjednika: Adel Džanko
Zapisničar: Amina Borovina

Članovi Vijeća učenika:

R.br.IME I PREZIME UČENIKARAZRED
1.Dalila ČolovićI-1
2.Ilma BalićevacI-2
3.Adin RujovićII-1
4.Zerina LekićII-2
5.Abdulah BabićIII-1
6.Amina SvrakaIII-2
7.Zahi MutilovićIV-1
8.Haris KlinčevićIV-2
9.Al-Baldawi Muhamed AbasV-1
10.Ajla AgovićV-2
11.Ahmed Ali SinanovićVI-1
12.Ajša AlihodžićVI-2
13.Berina ČomorVII-1
14.Emina BektoVII-2
15.Asija DautovićVIII-1
16.Amina BorovinaVIII-2
17.Adel Džanko IX-1
18.Dalila SlatinaIX-2

Zadaci Vijeća učenika:
• promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa svakog učenika,
• podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole,
• izgrađivanje partnerskih odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
• promoviranje interesa škole u tri mjesne zajednice naselja Švrakino Selo,
• promoviranje interesa škole na području Općine Novi Grad i Kantona Sarajevo,
• organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
• saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih,
• saradnja sa članovima vannastavnih aktivnosti u cilju podrške istraživačkih projekata u zajednici.