Vijeće učenika

Vijeće učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole i njegov uspjeh ovisi o dobrom i pravovremenom informiranju. Čini ga po jedan učenik iz svakog odjeljenja škole od I-IX razreda.
I ove godine su, u okviru odjeljenskih zajednica, prezentirani ciljevi, zadaci i uloga Vijeća učenika. Koordiniranje Vijeća učenika  za ovu školsku godinu će realizirati Stručna služba škole, mandat traje godinu dana, a formirano je na osnovu prijedloga učenika.

Predsjednik: Mirza Brkić
Zamjenik predsjednika: Adna Hubanić
Zapisničar: Dania Kulin

Članovi Vijeća učenika:

R.br.IME I PREZIME UČENIKARAZRED
1.Amina BeširevićI-1
2.Jasmin MujagićI-2
3.Adela Bavtijara II-1
4.Ilma BalićevacII-2
5.Adin RujovićIII-1
6.Zerina LekićIII-2
7.Abdulah BabićIV-1
8.Nađa ŠabanovićIV-2
9.Esma Reković
V-1
10.Tajra TabakV-2
11.Emina ZoronjićVI-1
12.Iman RahmanVI-2
13.Anur HadžićVII-1
14.Dania KulinVII-2
15.Džejla KriloVIII-1
16.Lamija PetrovićVIII-2
17.Mirza BrkićIX-1
18.Adna HubanićIX-2

Zadaci Vijeća učenika:
• promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa svakog učenika,
• podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole,
• izgrađivanje partnerskih odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
• promoviranje interesa škole u tri mjesne zajednice naselja Švrakino Selo,
• promoviranje interesa škole na području Općine Novi Grad i Kantona Sarajevo,
• organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
• saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih,
• saradnja sa članovima vannastavnih aktivnosti u cilju podrške istraživačkih projekata u zajednici.