Vijeće učenika

Vijeće učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole i njegov uspjeh ovisi o dobrom i pravovremenom informiranju. Čini ga po jedan učenik iz svakog odjeljenja škole od I-IX razreda.
I ove godine su, u okviru odjeljenskih zajednica, prezentirani ciljevi, zadaci i uloga Vijeća učenika. Koordiniranje Vijeća učenika  za ovu školsku godinu će realizirati Stručna služba škole, mandat traje godinu dana, a formirano je na osnovu prijedloga učenika.

Predsjednik: Merjem Mirnesa Žigović
Zamjenik predsjednika: Ajna ZAhiragić
Zapisničar: Iman Rahman

Članovi Vijeća učenika:

R.br.IME I PREZIME UČENIKARAZRED
1.Tibor ŠiljakI-1
2.Amila ČosićI-2
3.Amila RožajacII-1
4.Adijan KuldijaII-2
5.Merjem ĆeranićIII-1
6.Mak KovačevićIII-2
7.Emma RadonjaIV-1
8.Leon BušićIV-2
9.Haris SinanovićV-1
10.Inaja AbaziV-2
11.Abdulah BabićVI-1
12.Nađa ŠabanovićVI-2
13.Irfan JahićVII-1
14.Kerim KriloVII-2
15.Faris ŠehićVIII-1
16.Emil MuharemovićVIII-2
17.Anur HadžićIX-1
18.Hamid StankovićIX-2

Zadaci Vijeća učenika:
• promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa svakog učenika,
• podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole,
• izgrađivanje partnerskih odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
• promoviranje interesa škole u tri mjesne zajednice naselja Švrakino Selo,
• promoviranje interesa škole na području Općine Novi Grad i Kantona Sarajevo,
• organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
• saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih,
• saradnja sa članovima vannastavnih aktivnosti u cilju podrške istraživačkih projekata u zajednici.