Vijeće učenika

Vijeće učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole i njegov uspjeh ovisi o dobrom i pravovremenom informiranju. Čini ga po jedan učenik iz svakog odjeljenja škole od I-IX razreda.
I ove godine su, u okviru odjeljenskih zajednica, prezentirani ciljevi, zadaci i uloga Vijeća učenika. Koordiniranje Vijeća učenika  za ovu školsku godinu će realizirati Stručna služba škole, mandat traje godinu dana, a formirano je na osnovu prijedloga učenika.

Predsjednik: Merjem Mirnesa Žigović
Zamjenik predsjednika: Ajna ZAhiragić
Zapisničar: Iman Rahman

Članovi Vijeća učenika:

R.br.IME I PREZIME UČENIKARAZRED
1.Ahmed RahmanI-1
2.Adian KuldijaI-2
3.Esma Salčin II-1
4.Mak KovačevićII-2
5.Anela BijelićIII-1
6.Sekina Al-BaldewiIII-2
7.Haris SinanovićIV-1
8.Inaja AbaziIV-2
9.Amina SpahićV-1
10.Amina Salčin V-2
11.Ajna ZahiragićVI-1
12.Vildana HajdarevićVI-2
13.Rijad ŠopovićVII-1
14.Iman Rahman VII-2
15.Anur HadžićVIII-1
16.Esma AlispahićVIII-2
17.Bakir ČokoIX-1
18.Merjem Mirnesa ŽigovićIX-2

Zadaci Vijeća učenika:
• promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa svakog učenika,
• podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole,
• izgrađivanje partnerskih odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
• promoviranje interesa škole u tri mjesne zajednice naselja Švrakino Selo,
• promoviranje interesa škole na području Općine Novi Grad i Kantona Sarajevo,
• organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
• saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih,
• saradnja sa članovima vannastavnih aktivnosti u cilju podrške istraživačkih projekata u zajednici.