Međunarodni

 • Škola je dio projekta “Obrazovanje za pravično društvo”, koji će se realizovati pod pokroviteljstvom i uz finansijsku podršku USAID-a i FOD-a BiH, a realizovat će ga UG COI “Step by step” i partnerska organizacija PROMENTE. Moto projekta je “Budućnost počinje sa mnom” i sve aktivnosti su usmjerene ka tome da se djeci osigura obrazovanje kakvo trebaju i zaslužuju. Cilj je uticati na promjene u obrazovnom sistemu kako bi on reflektirao viziju društva, koje je utemeljeno na principima društvene pravde i jednakopravnosti društva. Projekt će obuhvatiti preko 1.800 djece, oko 300 nastavnika/ca i mnoge druge stručnjake i saradnike, kao i sve one koji su zainteresovani i žele pomoći da stvorimo bolji svijet za djecu.

Dakle, naša škola je potpisnica ugovora ovog projekta u trajanju od 22.07.2013. do 21.07.2016.god. Projekat, između ostalog, predviđa uzajamne posjete škola i prezentaciju produkta rada djece, kao i postignuća nastavnika i škola. U projekat je uključeno 18 škola sa područja Bosne i Hercegovine.
Biće tu mnogo toga vezanog za unapređenje nastavnog procesa i razvoj kritičkog mišljenja kod djece, korištenje ICT-a u svrhu učenja i istraživanja, osavremenjavanje vannastavnih aktivnosti i, najvažnije, aktivnosti koje pomažu djeci da usvoje univerzalne ljudske vrijednosti, sarađuju i uzajamno se uvažavaju.
Koji su ciljevi projekta, na koji način su naši nastavnici raspoređeni i u kom pravcu se edukuju možete pogledati na sljedećim linkovima:

Nove metodologije u nastavnom programu 1 ↵

Nove metodologije u nastavnom programu 2 ↵

 • FOD, odnosno Fond otvoreno društvo BiH je početkom godine objavio poziv osnovnim školama da kandiduju inovativne i održive školske prakse, kojima se unapređuje kvalitet osnovnog obrazovanje u BiH. Na poziv se javilo 49 škola iz svih krajeva BiH, sa ukupno 91 primjerom dobre prakse. Škola je aplicirala sa projektom “Uključivanje roditelja u proces odlučivanja u školi”. Izabrani smo među 10 škola čiji su projekti proglašeni najboljim prema kriterijima obuhvatnosti, održivosti, inovativnosti i kvalitetu.
 • Organizovanje i realizacija vanrednih ispita za sticanje osnovnog obrazovanja. Ostvarena je saradnja sa NVO „Budi moj prijatelj“ i Švicarskim karitasom – ured u Sarajevu, tako da će 2015.god. u januarskom ispitnom roku polaganju razrednih ispita pristupiti 12 kandidata Romske nacionalnosti, a polaganje će finansirati navedene organizacije. Istovremeno, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je podržalo naš projekat pod nazivom „Podrška odraslim za završetak osnovnog obrazovanja-naknadno sticanje osnovnog obrazovanja (akcenat na žensku populaciju)“ u iznosu od 5.000,00 KM.
 • Planirana realizacija projekata u školi:
  Naziv projektaNosilac projekta
  „Unaprijeđenje djelotvornosti
  rada škole“
  UG COI «Step by step»
  „Škola po mjeri djeteta»UG COI «Step by step», UNICEF
  «Slobodno vrijeme učenika i
  uključivanje u različite aktivnosti
  Društvenog Centra SOS –Mojmilo»
  SOS Društveni centar «Herman Gmeiner»
  „Podrška odraslim za završetak osnovnog obrazovanja-naknadno sticanje osnovnog obrazovanja“Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
  „Podrška obrazovanju odraslih
  u BiH“
  GIZ - Förderung der Erwachsenenbildung
  „Podrška neformalnom
  obrazovanju“
  SOS Društveni centar «Herman Gmeiner»
  „Živjeti različitosti“UG COI „Step by step“
  „Budućnost počinje sa mnom –obrazovanje
  za pravičnije društvo““
  UG COI „Step by step“
  „Vrijeme sa ekranom - moja komunikacija“"DUGA"
  „Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnog
  ponašanja kod školske djece“
  "Krila nade" - "Wings of hope"