Podaci o zaposlenicima

R.br.PREZIME I IMEZavršen fakultet - akademijaZvanje /
pozicija
Stepen
stručne spreme
ARUKOVODSTVO I SARADNICI U NASTAVI
1.P.E.Priridno - matematički fakultetProfesor geografije / DirektorVSS
3. Š.E.Filozofski fakultetMagistar pedagogije
- strukovni smjer
VSS
4.M.S.Ekonomski i pravni fakultetDiplomirani ecc i pravnik / SekretarVSS
5.Ć.S.Pedagoška akademijaNastavnik b/h/s jezika i knj. / BibliotekarVŠS
6.P.M.Fakultet političkih naukaSocijalni radnikVSS
7.D.A.Filozofski fakultetPsihologVSS
8.I.E.Filozofski fakultetDiplomirani bibliotekar / BibliotekarVSS
BPROFESORI -
NASTAVNICI
(stalno uposleni)
1.Š.B.Pedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
2.D.A.Pedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
3.K.E.Pedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
4.L.M.Pedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
5.V-Š.A.Pedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
6.Š.A.Pedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
7.K.B.Pedagoška akademijaNastavnik razredne nastaveVŠS
8.H.G.Pedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
9.V.A.Pedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
10.B.A.Pedagoška akademijaNastavnik b/h/s jezika i književnostiVŠS
11.H.A.Pedagoška akademijaNastavnik b/h/s jezika i književnostiVŠS
12.P.N.Fakultet
human. nauka
Profesor engleskog jezika i književnostiVSS
13.G.A.Filozofski fakultetProfesor njemačkog jezika i književnostiVSS
14.M.N.Prirodno-
matematički fakultet
Profesor matematike i informatike VSS
15.R.E.Filozofski fakultetProfesor informatike i tehničke kultureVSS
16.Z.B.Prirodno-
matematički fakultet
Profesor biologijeVSS
17.S.B.Filozofski fakultetProfesor historijeVSS
18.I.V.Akademija likovnih umjetnostiProfesor likovne kultureVSS
19.H.M.Fakultet za
fizičku kulturu
Profesor tjelesnog
i zdrav.odgoja
VSS
20.M.D.Nastavnički fakultetProfesor muzičke kulture i teoretsko muz. predmetaVSS
21.N.M.Fakultet
islamskih nauka
Profesor islamske vjeronaukeVSS
22.M.S.Filozofski fakultetProfesor filozofije i sociologijeVSS
23.T.A.Pedagoška akademijaNastavnik ekonomike, domaćinstva i hemijeVŠS
24.V.A.Prirodno- matematički fakultetProfesor matematike i informatikeVSS
25.S.N.Pedagoški fakultetBachelor tehničkog odgoja i kulture življenja sa informatikomVSS
26.I.N.Prirodno- matematički fakultetMagistar fizikeVSS
27.N.E.Prirodno- matematički fakultetBachelor geografijeVSS
28.R-M.E.Pedagoški fakultetMagistar razredne nastave / Asistent odjeljenu (grupi)VSS
29.DŽ.S.Fakultet političkih naukaMagistar socijalnog rada / Asistent odjeljenu (grupi)VSS
30.H.E.Fakultet političkih naukaDiplomirani socijalni radnik / Asistent odjeljenu (grupi)VSS
31.D.V.Filozofski fakultetMagistar sociologije / Asistent odjeljenu (grupi)VSS
COSTALI RADNICI
1.K.N.Osnovna školaBravar / DomarSSS
2.G.I.Osnovna školaRadnica / SpremačicaNSS
3.K.A.Srednja školaBravar / Dnevni čuvarSSS
4.M.F.Osnovna školaRadnica / SpremačicaNSS
5.M.M.Osnovna školaRadnica / SpremačicaNSS
6.S.I.Osnovna školaRadnica / SpremačicaNSS
7. Š.S.Osnovna školaRadnica / SpremačicaNSS
8.M.R.Osnovna školaKuhar / ServirkaNSS