Revidirana bodovna list po konkursu

Revidirana bodovna rang lista nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i radnika za obavljanje drugih poslova u JU OŠ “Džemaludin Čaušević”:

RANG LISTA U PDF DOKUMENTU

.

.