Vijeće učenika

Vijeće učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole i njegov uspjeh ovisi o dobrom i pravovremenom informiranju. Čini ga po jedan učenik iz svakog odjeljenja škole od IV-IX razreda.
I ove godine su, u okviru odjeljenskih zajednica, prezentirani ciljevi, zadaci i uloga Vijeća učenika. Koordiniranje Vijeća učenika  za ovu školsku godinu će realizirati Stručna služba škole, mandat traje godinu dana, a formirano je na osnovu prijedloga učenika.

Članovi Vijeća učenika:

R.br.IME I PREZIME UČENIKARAZRED
1.Adela FehratovićI-1
2.Inaja AbaziI-2
3.Abdulah BabićII-1
4.Nađa ŠabanovićII-2
5.Adana JusufovićIII-1
6.Nino VickovićIII-2
7.Nejla LukovacIV-1
8.Ismar DelahmetIV-2
9.Ali SinanovićV-1
10.Merjem ČolovićV-2
11.Džejla KriloVI-1
12.Emina BektoVI-2
13.Almin BošnjoVII-1
14.Lejla PrašovićVII-2
15.Merjema ĆosovićVIII-1
16.Lejla BučanVIII-2
17.Ema ŠiljevićIX-1
18.Dženan MahirIX-2

Zadaci Vijeća učenika:
• promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa svakog učenika,
• podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole,
• izgrađivanje partnerskih odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
• promoviranje interesa škole u tri mjesne zajednice naselja Švrakino Selo,
• promoviranje interesa škole na području Općine Novi Grad i Kantona Sarajevo,
• organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivog, volonterskog, humanitarnog,
zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
• saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih,
• saradnja sa članovima vannastavnih aktivnosti u cilju podrške istraživačkih projekata u zajednici.