Vijeće učenika

IMG_2114 (2)

Vijeće učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole i njegov uspjeh ovisi o dobrom i pravovremenom informiranju. Čini ga po jedan učenik iz svakog odjeljenja škole od IV-IX razreda.
I ove godine su, u okviru odjeljenskih zajednica, prezentirani ciljevi, zadaci i uloga Vijeća učenika. Koordiniranje Vijeća učenika  za ovu školsku godinu će realizirati Stručna služba škole, mandat traje godinu dana, a formirano je na osnovu prijedloga učenika.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća učenika izabrani su:
PREDSJEDNIK:  Mersiha Baltić IX-1
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:  Ilhana Muhibić VIII-2
ZAPISNIČAR: Džako Adel VI-1

Članovi Vijeća učenika:

R.br.IME I PREZIME UČENIKARAZRED
1.Krilo DžejlaIV-1
2.Čaušević AmraIV-2
3.Bašić AnidV-1
4.Hubanić AdnaV-2
5.Džanko AdelVI-1
6.Mašić DavidVI-2
7.Baković ĐulaVII-1
8.Crnić AjšaVII-2
9.Osmanović EnisVIII-1
10.Muhibić IlhanaVIII-2
11.Baltić MersihaIX-1
12.Bašić RijadIX-2

Zadaci Vijeća učenika:
• promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa svakog učenika,
• podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole,
• izgrađivanje partnerskih odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
• promoviranje interesa škole u tri mjesne zajednice naselja Švrakino Selo,
• promoviranje interesa škole na području Općine Novi Grad i Kantona Sarajevo,
• organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivog, volonterskog, humanitarnog,
zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
• saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih,
• saradnja sa članovima vannastavnih aktivnosti u cilju podrške istraživačkih projekata u zajednici, a putem zajedničkog projekta UG COI “Step by step” “Obrazovanje za pravičnije društvo”.